Poziţia comunei: aşezare geografică şi cadru natural

PUNCTE TARI:

♦ Se situează la cca. 11 km de oraşul Jibou

♦ Peisaje deosebite create prin influenţa subsolului litologic de natură solubilă. Înălţimile culmilor deluroase sunt între 500-900 metrii. 

♦ Subsol bogat în calcare şi dolomite.

♦ Resurse mari şi diversificate în domeniul lemnos şi al florei, de la arbori de esenţă tare până la multe specii de plante cu avantaje medicinale.

♦ Fauna deosebită reprezentată de vânatul bogat şi variat.

OPORTUNITĂŢI:

♦ Fiind situată la 11 km de oraşul Jibou, comuna Surduc are acces rapid la majoritatea facilităţilor economico-sociale oferite de acest vad în continuă creştere.

♦ Multitudinea speciilor de arbori şi volumul însemnat al acestora permite crearea unei industrii de profil în zonă;

♦ Flora conţine o varitate mare de plante cu caracter medicinal care pot fii exploatate;

♦ Având în vedere că localitatea se află la contactul a trei unităţi de relief importante: Culoarul Someşului, Dealurile Simişna - Gîrbou şi Depresiunea Almaş - Agrij, bogăţia peisajelor permite dezvoltarea unei reţele turistice de succes.

 

Populaţia, forţa de muncă

PUNCTE TARI:

♦ Datorită situării într-o zonă cu influenţe religioase considerabile, caracteristicile de bază ale populaţiei sunt respectul şi încrederea în oameni.

♦ Zonă fără conflicte sociale.

♦ Forţa de muncă existentă în comună, experienţa acumulată în cultura plantelor şi zootehnie. Gradul de şcolarizare ar permite asigurarea forţei de muncă calificate pentru eventualele noi unităţi şi specializări.

OPORTUNITĂŢI:

♦ Posibilitatea atragerii unor fonduri speciale destinate modernizării reţelei unităţilor şcolare.

♦ Existenţa unor programe naţionale de relansare a turismului poate stimula valorificarea potenţialului turistic al zonei momentan exploatat la un nivel relativ scăzut.

♦ Există rampe de lansare a turismului, reprezentate prin restaurant şi pensiune (structuri existente şi funcţionale)

♦ Există rampe de lansare a industriei reprezentate prin unităţile productive pe care le avem la nivelul comunei;

 

Infrastructura de transport şi comunicaţii

PUNCTE TARI:

♦ Existenţa drumului naţional DN 1G care face legătura din Huedin spre Jibou, iar prin intersectarea acestuia cu DN 1F se realizează legătura cu reşedinţa de judeţ, oraşul Zalău.

♦ O serie de drumuri comunale care permit accesul spre zonele pitoreşti ale comunei.

♦ Existenţa serviciului de telefonie fixă şi posibilitatea introducerii internetului în comună.

♦ Prezenţa la nivel de comună a transportului în comun aspect esenţial pentru conectarea comunei cu reşedinţa de judeţ şi cu oraşul Jibou.

OPORTUNITĂŢI:

♦ Judeţul Sălaj dispune de o reţea rutieră destul de bine închegată .

♦ Toate satele au un drum de legătură cu centrul de comună sau pot accede la reţeaua rutieră majoră.

♦ Judeţul Sălaj este străbătut pe direcţia Sud-Est-Nord-Vest de drumul naţional DN 1F Cluj - Zalău - Satu Mare, deschis traficului european care poate constitui unul dintre colectoarele-difuzoarele de trafic rutier pentru relaţii de transport ale judeţului Sălaj cu ţările vest-europene .

♦ Reţeaua rutieră a judeţului Sălaj permite realizarea accesului fără probleme deosebite la reţeaua de căi ferate, permiţând organizarea transportului intermodal (rutier-CF), bază tehnică existând în acest sens în staţiile C.F. Zalău şi parţial în Jibou şi Sărmăşag.

♦ Există în proiect reabilitarea DJ 110D - DN 1H Cristolţel - Cristolţ  care asigură legătura rutieră pentru localităţile Cristolţel, Cristolţ, Surduc pe porţiunea Surduc-Cristolţ 13,250 km, precum şi lucrări de semnalizare rutieră şi de întreţinere curentă.

 

Infrastructura tehnico-edilitară şi de mediu

PUNCTE TARI:

♦ În prezent primăria Surduc dispune de un sistem propriu de gestiune a deşeurilor prin mijloace proprii.

♦ Sistemul de iluminat public a fost implementat cu succes în toată comuna şi funcţionează la parametrii normali.

♦ Există reţea de alimentare cu apă pe o distanţă de 5 km, reţea care deserveşte momentan 50 de gospodării.

♦ Existenţa unităţilor de învăţământ şcolare şi preşcolare în fiecare sat în parte precum şi o unitate de învăţământ pentru clasele IX-XII.

♦ Existenţa căminelor culturale în 6 satele din comună.

♦ Existenţa lăcaşelor de cult în fiecare sat din comună.

♦ Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată.

♦ Suprafaţa relativ mare a comunei raportată la numărul de locuitori.

OPORTUNITĂŢI:

♦ Se are în proiect realizarea unei reţele de apă potabilă şi apă uzată - canalizare pe o distanţă de 60 de km şi a unei staţii de epurare în localităţile Surduc şi Tihău.

♦ Există un proiect în desfăşurare pentru prelungirea reţelei de gaz în localităţile Surduc şi Tihău pe o distanţă de circa 1,5 km.

♦ Există lista indicativă a proiectelor pentru Documentul Regional de Programare Nord-Vest 2007-2013 din cadrul POS al regiunii din care facem parte.

♦ Axa prioritară 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată (Finanţare din Fondul de Coeziune(FC)) cu proiectul: "Sisteme centralizate de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare în comunele adiacente traseului magistralei de apă potabilă Cluj - Sălaj (Bălan, Benesat, Bocşa, Creaca, Crişeni, Dragu, Dobrin, Hereclean, Hida, Mirşid, Nuşfalău, Pericei, Românaşi, Sălăţig, Sînmihaiu Almaşului, Someş Odorhei, Surduc, Vîrşolţ)."

♦ Se urmăreşte realizarea unui plan de ecologizare a văilor comunei.

 

Economia

PUNCTE TARI:

♦ Existenţa resurselor de lemn la nivel de comună, aceasta fiind împrejmuită de păduri de esenţe tari (stejar, mesteacăn, fag, etc.) şi de esenţe moi (plop, etc).

♦ Fauna pădurilor de foioase este deosebit de bogată. Aici trăiesc cerbii, mistreţii, lupii, vulpile, iepurii, jderii.

♦ Există în comună o unitate profilată - o fabrică de prelucrare material lemnos, unitate cu capital Italian.

♦ Datorită compoziţiei solului în comună există resurse mari de piatră şi de calcar care în prezent nu sunt exploatate.

♦ Existenţa forţei de muncă la nivel de comună axată în special pe munci agricole şi forestiere.

♦ Zona prezintă un uriaş potenţial turistic datorită peisajelor atractive, bogăţia florei şi a faunei zonale pe de o parte şi caracterul deosebit al oamenilor locului îmbinat cu obiceiuri şi datini locale conservate în mare măsură de-a lungul timpului.

♦ Existenţa în comună a unui punct de lucru CEC care ajută la desfăşurarea activităţilor economice locale.

OPORTUNITĂŢI:

♦ Există spaţii folosite în trecut ca şi grajduri (fostul CAP) şi o moară care ar putea reprezenta o oportunitate pentru o investiţie privată sau la nivel de comună.

♦ În zonele de luncă se întâlneşte un sol format din aluviuni şi soluri hidromorfe care prezintă o fertilitate sporită şi care în urma unor tratamente specifice (desecări, aplicarea de amendamente calcaroase, etc.) ar fi optime pentru diverse culturi agricole.

♦ Datorită apropierii pieţelor de desfacere urbane şi nu numai, există posibilitatea dezvoltării de micro-ferme cu punct de tăiere şi a unor puncte de prelucrare produse din carne şi/sau lapte.

♦ Există în comună persoane cu experienţă în cultivarea de plante medicinale, meşteri populari în împletituri din nuiele, mobilier rustic.

♦ Activitatea de prelucare a fructelor de pădure poate fii propice deoarece zona deţine resurse consistente în domeniu.

♦ Valoarea relativ mică a terenului aferent localităţii care poate fii un factor de decizie pentru investitori.

♦ Resursele disponibile fac din comuna Surduc un punct de start propice pentru activităţi în industria agricolă, prelucrarea lemnului, materiale pentru industria construcţiilor sau industria chimică.

 

Turismul

PUNCTE TARI:

♦ Amplasarea comunei într-un mediu pitoresc, curat şi un relief special şi variat.

♦ Judeţul Sălaj este supranumit Judeţul Bisericilor de Lemn şi cuprinde numeroase arii naturale protejate de interes naţional, astfel această zonă este una de maximă atracţie datorită zonelor peisagistice, bisericilor, mănăstirilor precum şi alte obiective turistice atractive.

♦ Comuna Surduc este un exponent pentru Turismul cultural, strict legat de prezenţa pe teritoriul judeţului a unor valori culturale care pot îmbrăca diverse forme. Demne de interes sunt festivalurile folclorice, serbările câmpeneşti şi pastorale organizate în judeţul Sălaj, care în multe cazuri atrag mii de spectatori.

♦ Zona Valea Hraii este renumită la nivel naţional şi dispune de un potenţial turistic ridicat conferit de peisagistică, floră şi mai ales faună.

OPORTUNITĂŢI:

♦ Existenţa unor programe naţionale de relansare a turismului poate stimula valorificarea potenţialului turistic al zonei.

♦ Există în prezent un restaurant şi două pensiuni dintre care una în curs de finalizare care pot sa găzduiască turiştii.

♦ Posibilitatea ca numărul de turişti să crească în zonă datorită promovării tot mai intense a agro-turismului la nivel naţional.

 

Sănătate

PUNCTE TARI:

♦ Existenţa unui dispensar medical finalizat dar fără personal adecvat care are o suprafaţă semnificativă şi care dotat corespunzător ar putea constitui o unitate sanitară necesară la nivel de comună.

♦ Distanţa relativ scurtă faţă de Spitalul Orăşenesc din Jibou care poate asigura asistenţă medicală de calitate (125 de paturi şi 5 secţii de specialitate).

OPORTUNITĂŢI:

♦ Potenţial pentru cultivarea de plante medicinale, şi eventual a unui laborator pentru studiul efectelor acestora datorită diversităţii deosebite a faunei locale.

♦ Atragerea sau calificarea de personal medical prin încurajarea deschiderii unuia sau mai multor puncte sanitare la nivel de comună.

 

Învăţământ

PUNCTE TARI:

♦ Existenţa unei şcoli cu clasele I-XII în localitatea Surduc.

♦ Existenţa cadrului didactic în măsură satisfăcătoare ca şi calitate şi diversitate.

♦ Localitatea Surduc este deservită de o bibliotecă locală.

OPORTUNITĂŢI:

♦ Distanţa relativ mică până la oraşul Jibou şi Zalău unde tinerii îşi pot continua studiile şi astfel menţinerea unui nivel destul de ridicat de specialişti şi meseriaşi la nivel de comună (în ideea dezvoltării segmentului economic).

♦ Implicarea primăriei în procesul de modernizare a condiţiilor de învă- ţământ şi a coordonarii de proiecte care să asigure menţinerea şi aducerea de specialişti în zonă.

 

Cultură, sport

PUNCTE TARI:

♦ În localitatea Tihău există o echipă de fotbal precum şi un teren parţial amenajat.

♦ Varietate mare la nivel de datini, cântece şi obiceiuri populare.

OPORTUNITĂŢI:

♦ Posibilitatea creării unui festival de cultură şi artă popular.

♦ Programul Ministerului Culturii şi Cultelor de reabilitare a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban.

♦ Programul Guvernului României derulat prin Compania Naţională de Investiţii de preluare şi finalizare a sălilor de sport construite înainte de anul 2000.

 

Administraţie publică locală, participare civică

PUNCTE TARI:

♦ Interesul primarului şi a personalului primăriei pentru identificarea şi soluţionarea problemelor.

♦ Personalul care deserveşte primăria este calificat şi prezintă iniţiative pentru desfăşurarea activităţi de creştere la nivel de comună.

♦ Reacţie pozitivă a cetăţenilor comunei în identificarea problemelor şi a soluţiilor de dezvoltare atât la nivel personal cât şi la nivel de comună.

♦ Există la nivelul comunei Surduc un ONG funcţional+Un centru de asistenţă socială care dispune de 30 de locuri.

OPORTUNITĂŢI:

♦ Existenţa proiectelor de Modernizare a Administraţiei Publice care permit o creştere semnificativă în ceea ce priveşte relaţionarea administraţiei locale cu structurile europene de implementare a strategiilor de dezvoltare. (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative –program adoptat pe 21 noiembrie 2007

Close Search Window