Atribuţii viceprimar

                  Atribuţiile vieprimarului  extrase din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

      

1. Viceprimarul duce la indeplinire toate sarcinile care-i sunt delegate de catre primarul UAT.

2.  In caz de vacanta a functiei de primar,  in caz de suspendare 'din  functie a  acestuia, precum  si  in  situatiile  de  imposibilitate  de  exercitare  a  mandatului,  atributiile  ce  ii  sunt conferite  prin  Ordonanta  de urgenta a Guvemului  nr.  57/2019  sunt exercitate de  drept de viceprimar,  desemnat de consiliul  local,  prin hotarare,  ca fiind  cel  care exercita ·· primul calitatea  de inlocuitor de drept al primarului,  cu respectarea  drepturilor si obligatiilor corespunzatoare  functiei. Pe perioada exercitarii de drept a atributiilor de primar, viceprimarul i�i pastreaza  dreptul de vot in cadrul consiliului  local  �i  primeste  o indemnizatie  Iunara unica egala cu cea a functiei de primar

 

 

 

     

         


Actualizat la data de: 10/02/2020

Cautare
 
Copyright © 2006- Comuna Surduc Harta site Powered by SOBIS Portal.